ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden B-Online2 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van B-Online2, alsmede op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en B-Online2.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het ondertekend retourneren van een aanbieding of offerte door de opdrachtgever en aanvaarding van de opdracht door B-Online2. De aanvaarding door B-Online2 geschiedt door toezending van een bevestiging van ontvangst van de ondertekende aanbieding of offerte per e-mail.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

1. Tenzij anders vermeld, zijn de door B-Online2 opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief BTW. De BTW is voor rekening van de opdrachtgever.
2. B-Online2 is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door B-Online2 aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is B-Online2 gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Termijnen

1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen B-Online2 aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever B-Online2 schriftelijk aan te manen, waarbij aan B-Online2 alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat B-Online2 overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan €1.500,00. B-Online2 zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
-onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever;
-verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan B-Online2 ter beschikking worden gesteld;
-iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens B-Online2, zal opdrachtgever B-Online2 hiervan vrijwaren.
2. B-Online2 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.
3. B-Online2 zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan B-Online2 niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan B-Online2.

Artikel 7. Privacy

B-Online2 onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij B-Online2 hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.


Artikel 8. Forumkeuze en toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen B-Online2 en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door B-Online2 gedane offertes en met B-Online2 gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Alkmaar, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van B-Online2.

II WEBDESIGN EN ONTWIKKELING WEBAPPLICATIES

Artikel 1. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een website of webapplicatie

1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van haar materiaal.
2. De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan B-Online2 en zal - indien dit leidt tot vertraging of extra kosten - B-Online2 opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.

Artikel 2. Meer en minderwerk

Indien B-Online2 van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van de overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.

Artikel 3. Acceptatie

1. De website of webapplicatie wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan opdrachtgever aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal de website of webapplicatie door de opdrachtgever worden getest.
2. De acceptatieperiode bestaat uit:
-een testperiode, waarin opdrachtgever de website of webapplicatie zal testen; gevolgd door
-een herstelperiode waarin B-Online2 eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
-een tweede testperiode, waarin opdrachtgever de website of webapplicatie opnieuw zal testen.
3. Partijen zullen overleggen omtrent door opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. B-Online2 zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
4. De website of webapplicatie wordt geacht door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als opdrachtgever dit schriftelijk aan B-Online2 heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.
5. Indien opdrachtgever vóór het moment van acceptatie de website of webapplicatie gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt - in afwijking van Artikel 3.4 - de website of webapplicatie als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
6. Acceptatie van de website of webapplicatie mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website of webapplicatie redelijkerwijs niet in de weg staan).

Artikel 4.

Auteursrecht en gebruiksrechten website of webapplicatie
1. B-Online2 en opdrachtgever doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de B-Online2 gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van de website.
2. Het is opdrachtgever - behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B-Online2 - niet toegestaan de website of webapplicatie aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. B-Online2 zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
3. Het is B-Online2 toegestaan de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. B-Online2 zal toestemming van opdrachtgever behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.